LakshyaTV

Gujarathi

|

Religious

Pujya Rameshbhai Oza
Pujya Rameshbhai Oza
00:00 - 00:30 | IST
Pujya Bhupendrabhai Pandya
Pujya Bhupendrabhai Pandya
00:30 - 01:00 | IST
Shree Morari Bapu
Shree Morari Bapu
01:00 - 01:30 | IST
Pujya Giri Bapu
Pujya Giri Bapu
01:30 - 02:00 | IST
Om Rushi
Om Rushi
02:00 - 02:30 | IST
Shree Devkinadan Thakurji
Shree Devkinadan Thakurji
02:30 - 03:00 | IST
Special Programme
Special Programme
03:00 - 03:30 | IST
Dharmbandhu Swamiji
Dharmbandhu Swamiji
03:30 - 04:00 | IST
Shree Morari Bapu
Shree Morari Bapu
04:00 - 04:30 | IST
Pujya Rameshbhai Oza
Pujya Rameshbhai Oza
04:30 - 05:00 | IST
P.P. Swami
P.P. Swami
05:00 - 05:30 | IST
Vachanamrut Katha
Vachanamrut Katha
05:30 - 06:00 | IST
Vachanamrut Katha
Vachanamrut Katha
06:00 - 06:30 | IST
Shree Purna Swami
Shree Purna Swami
06:30 - 07:00 | IST
Shree Purna Swami
Shree Purna Swami
07:00 - 07:30 | IST
P.P. Swami
P.P. Swami
07:30 - 08:00 | IST
Om Rushi
Om Rushi
08:00 - 08:30 | IST
Teleshopping
Teleshopping
08:30 - 09:00 | IST
Giri Bapu
Giri Bapu
09:00 - 09:30 | IST
Special Programme
Special Programme
09:30 - 10:00 | IST
Special Programme
Special Programme
10:00 - 10:30 | IST
Ramesh Bhai Oza
Ramesh Bhai Oza
10:30 - 11:00 | IST
Swami Dharmabandhu
Swami Dharmabandhu
11:00 - 11:30 | IST
Special Programme
Special Programme
11:30 - 12:00 | IST
Special Programme
Special Programme
12:00 - 12:30 | IST
Teleshopping
Teleshopping
12:30 - 13:00 | IST
Teleshopping
Teleshopping
13:00 - 13:30 | IST
Teleshopping
Teleshopping
13:30 - 14:00 | IST
Teleshopping
Teleshopping
14:00 - 14:30 | IST
Teleshopping
Teleshopping
14:30 - 15:00 | IST
Saral Vastu
Saral Vastu
15:00 - 15:30 | IST
Teleshopping
Teleshopping
15:30 - 16:00 | IST
Teleshopping
Teleshopping
16:00 - 16:30 | IST
Teleshopping
Teleshopping
16:30 - 17:00 | IST
Shree Morari Bapu
Shree Morari Bapu
17:00 - 17:30 | IST
Catch-up Coming Soon
Teleshopping
Teleshopping
17:30 - 18:00 | IST
Catch-up Coming Soon
Teleshopping
Teleshopping
18:00 - 18:30 | IST
Catch-up Coming Soon
Chintanbhai Pandya
Chintanbhai Pandya
18:30 - 19:00 | IST
Catch-up Coming Soon
Chintanbhai Pandya
Chintanbhai Pandya
19:00 - 19:30 | IST
Catch-up Coming Soon
Teleshopping
Teleshopping
19:30 - 20:00 | IST
Now playing
Dharmabandhu
Dharmabandhu
20:00 - 20:30 | IST
Pujya Rameshbhai Oza
Pujya Rameshbhai Oza
00:00 - 00:30 | IST
Pujya Bhupendrabhai Pandya
Pujya Bhupendrabhai Pandya
00:30 - 01:00 | IST
Shree Morari Bapu
Shree Morari Bapu
01:00 - 01:30 | IST
Pujya Giri Bapu
Pujya Giri Bapu
01:30 - 02:00 | IST
Om Rushi
Om Rushi
02:00 - 02:30 | IST
Shree Devkinadan Thakurji
Shree Devkinadan Thakurji
02:30 - 03:00 | IST
Special Programme
Special Programme
03:00 - 03:30 | IST
Dharmbandhu Swamiji
Dharmbandhu Swamiji
03:30 - 04:00 | IST
Shree Morari Bapu
Shree Morari Bapu
04:00 - 04:30 | IST
Pujya Rameshbhai Oza
Pujya Rameshbhai Oza
04:30 - 05:00 | IST
P.P. Swami
P.P. Swami
05:00 - 05:30 | IST
Vachanamrut Katha
Vachanamrut Katha
05:30 - 06:00 | IST
Vachanamrut Katha
Vachanamrut Katha
06:00 - 06:30 | IST
Shree Purna Swami
Shree Purna Swami
06:30 - 07:00 | IST
Shree Purna Swami
Shree Purna Swami
07:00 - 07:30 | IST
P.P. Swami
P.P. Swami
07:30 - 08:00 | IST
Om Rushi
Om Rushi
08:00 - 08:30 | IST
Teleshopping
Teleshopping
08:30 - 09:00 | IST
Giri Bapu
Giri Bapu
09:00 - 09:30 | IST
Special Programme
Special Programme
09:30 - 10:00 | IST
Special Programme
Special Programme
10:00 - 10:30 | IST
Ramesh Bhai Oza
Ramesh Bhai Oza
10:30 - 11:00 | IST
Swami Dharmabandhu
Swami Dharmabandhu
11:00 - 11:30 | IST
Special Programme
Special Programme
11:30 - 12:00 | IST
Special Programme
Special Programme
12:00 - 12:30 | IST
Teleshopping
Teleshopping
12:30 - 13:00 | IST
Teleshopping
Teleshopping
13:00 - 13:30 | IST
Teleshopping
Teleshopping
13:30 - 14:00 | IST
Teleshopping
Teleshopping
14:00 - 14:30 | IST
Teleshopping
Teleshopping
14:30 - 15:00 | IST
Saral Vastu
Saral Vastu
15:00 - 15:30 | IST
Teleshopping
Teleshopping
15:30 - 16:00 | IST
Teleshopping
Teleshopping
16:00 - 16:30 | IST
Teleshopping
Teleshopping
16:30 - 17:00 | IST
Shree Morari Bapu
Shree Morari Bapu
17:00 - 17:30 | IST
Teleshopping
Teleshopping
17:30 - 18:00 | IST
Teleshopping
Teleshopping
18:00 - 18:30 | IST
Chintanbhai Pandya
Chintanbhai Pandya
18:30 - 19:00 | IST
Chintanbhai Pandya
Chintanbhai Pandya
19:00 - 19:30 | IST
Teleshopping
Teleshopping
19:30 - 20:00 | IST
Dharmabandhu
Dharmabandhu
20:00 - 20:30 | IST
Jignesh Dada Radhe Radhe
Jignesh Dada Radhe Radhe
20:30 - 21:00 | IST
Jignesh Dada Radhe Radhe
Jignesh Dada Radhe Radhe
21:00 - 21:30 | IST
Guru Katha
Guru Katha
21:30 - 22:00 | IST
Guru Katha
Guru Katha
22:00 - 22:30 | IST
Guru Katha
Guru Katha
22:30 - 23:00 | IST
Guru Katha
Guru Katha
23:00 - 23:30 | IST
Dharmabandhu
Dharmabandhu
23:30 - 00:00 | IST
>