To get access to this movie and many more YuppFlix Movies

Pratiksha Eka Kshanachi

Marathi Drama 02h 15m

HD Movie
  • Director :
    Janardan Shinde
  • Cast :
    Ashok Shinde, Jai Mandave, Priyanka Sawant, Sanjay Sarkate
Pratiksha Eka Kshanachi is Marathi movie directed by Janardan Shinde and starring Ashok Shinde, Jai Mandave, Priyanka Sawant, and Sanjay Sarkate. Watch Pratiksha Eka Kshanachi movie online.